Saragatsis, E., & Vamvakidou, I. (2017). The Bouzouki’s Signifiers and Significance Through the Zeibekiko Dance Song: "Evdokia’s Zeibekiko". European Scientific Journal, ESJ, 13(35), 125. https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n35p125