Saragatsis, E. and Vamvakidou, I. (2017) “The Bouzouki’s Signifiers and Significance Through the Zeibekiko Dance Song: "Evdokia’s Zeibekiko"”, European Scientific Journal, ESJ, 13(35), p. 125. doi: 10.19044/esj.2017.v13n35p125.