Jiang, Aiping, Junjun Gao, Ying Wan, Xinyi Zhao, and Siqi Shan. 2016. “Intermittent Prediction Method Based On Marcov Method And Grey Prediction Method”. European Scientific Journal, ESJ 12 (15), 81. https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n15p81.