Farantos, Georgios I., and Nikitas Spiros Koutsoukis. 2017. “Public Policy Analysis of Health System in Conditions of the Greek Economic Crisis”. European Scientific Journal, ESJ 13 (7), 41. https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n7p41.