Pogoy, Angeline M., Cebu Normal University, Cebu City, Philippines