G.Z., Jaishibekov, M.Auezov South Kazakhstan State University