Bahramova, Gulmira Abdurasulovna, M.Auezov South-Kazakhstan State University, Shymkent city, Kazakhstan