Valentinovich, Besogonov Valery, Institute of Mechanics of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Kalashnikov Izhevsk State Technical University