Cvetkova Dimov, Biljana, University St. Kliment Ohridski Bitola, Faculty of Education Bitola, R. Macedonia