Hamdan, Dalia, Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Zagazig University, Zagazig, Egypt