Gabit, Dulatov, Kazakh Economic University named after T.Ryskulov, Kazakhstan