Lukianchuk, Genrikh, University of Nottingham, United Kingdom