Duzelbayeva, Gulshat, Kyzylorda State University, Kazakhstan