Prenam, Houzou, Service de Rhumatologie, CHU Kara, Kara, Togo