Maârouhi, Inoussa Manan, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger