Zhou, Jianzhong, School of Hydropower & Information Engineering, Huazhong University of Science & Technology, Wuhan, China