V.N., Machuki,, School of business, University of Nairobi, Kenya