Zhanaspayev, Marat, Semey State Medical University, Kazakhstan