of Poti, Metropolitan, Grigol Robakidze University, Tbilisi, Georgia