R.M.K., Ratnayake, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka, Sri Lanka