Zhuldyz, Turekulova, South Kazakhstan State University named after M. Auyezov, Republic of Kazakhstan, Shymkent