Zhambylovna, Tursymbekova Zakira, Almaty Dzhandosova 60. Central-Asian University