Bailing, Wang, Meteorological Bureau in Yangling, Shaanxi, China