Xudaybergenovich, Abduramanov Xamid, Tashkent State University of Economy, Faculty of Economy, Republic of Uzbekistan