Drizi, S., Tizi Ouzou University (UMMTO), Tizi Ouzou, Algeria